Biến đổi số

View as PDF

Submit solution


Points: 200 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Vào một buổi sáng, rất tình cờ Nam nhìn thấy một số nguyên dương N trên đường từ nhà đến trường. Vì Nam rất thích số \(30\) nên Nam muốn biến đổi số \(N\) thành số \(M\) có dạng là số lớn nhất và là bội của số \(30\) bằng cách thay đổi vị trí của các chữ số trong số \(N\) mà Nam nhìn thấy.

Yêu cầu: Hãy trợ giúp Nam bằng cách viết một chương trình tìm số \(M\) (nếu nó tồn tại).

Dữ liệu vào

 • Gồm 1 dòng duy nhất chứa số nguyên \(N\), số \(N\) có tối đa là \(10^5\) chữ số.

Kết quả

 • In số \(M\) vừa tìm được. Nếu không tồn tại \(M\) thì in ra \(-1\).

Sample Input

30

Sample Output

30

Sample Input

102

Sample Output

210

Sample Input

3333333333333333333333333333

Sample Output

-1

View comments (4)

Comments


 • 0
  nguyenbahoang2709  commented on 12:22 p.m. 23 oct, 2021

  for char c : s là sao vậy bạn


  • 1
   VoBaThongL921  commented on 4:33 p.m. 24 oct, 2021

   for(char c : s) chỉ là vòng for duyệt lần lượt tất cả các kí tự của xâu s thôi bạn ạ.


 • 5
  SPyofgame  commented on 10:40 a.m. 15 jun, 2020

  Spoiler Alert


  Hint 1
  • Phân tích \(N\) chia hết cho 30

  \(\Leftrightarrow\) \(N\) chia hết 3 và \(N\) chia hết 10 (vì (10, 3) là cặp số nguyên tố cùng nhau)


  Hint 2
  • Vì \(N\) chia hết cho 10

  Nếu trong số \(N\) không có chữ số 0 ta loại

  Nếu có thì ta đặt chữ số 0 ở cuối


  Hint 3
  • Vì \(N\) chia hết cho 3

  Nếu tổng các chữ số không chia hết 3 ta loại

  Ngược lại thì dù hoán đổi chữ số nào thì tổng chữ số vẫn không thay đổi


  Hint 4
  • Vì \(N\) lớn nhất, và dựa vào 2 ý trên

  Ta sắp xếp các chữ số của \(N\) giảm dần

  Nếu chữ số cuối của \(N\) khác 0 hay tổng các chữ số \(N\) khác 0 thì ta loại


  Reference AC code | \(O(log_{10}n\) \(\times\) \(log_2(log_{10}n))\) time | \(O(n)\) auxiliary space | Sorting, String
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  int main()
  {
    /// Nhận số N dưới dạng xâu các chữ số
    string s;
    cin >> s;
  
    /// Sắp xếp các chữ số
    sort(s.begin(), s.end(), greater<char>());
  
    int summod = 0; /// Tính chia hết cho 3 của tổng
    for (char c : s) summod = (summod + c - '0') % 3;
  
    if (summod != 0 || s.back() != '0') cout << -1; /// Nếu số không thỏa mãn
    else cout << s; /// Ngược lại xuất số lớn nhất
    return 0;
  }
  
  Another Approach
  • Online Solving

  Nhận từng chữ số thay vì nhận cả xâu

  Thay vào đó bạn dùng mảng \(f[x]\) là tần số chữ số \(x\) xuất hiện trong xâu


  Reference AC code | \(O(n)\) time | \(O(n)\) auxiliary space |
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  inline bool isDigit(char c) { return '0' <= c && c <= '9'; } /// Nếu c là chữ số
  int main()
  {
    vector<int> f(10, 0); /// Mảng tần số
    for (char c; isDigit(c = getchar()); f[c - '0']++); /// Đếm tần số
  
    int sum = 0; /// Tính tổng chữ số
    for (int i = 0; i < 10; ++i) sum += i * f[i]; /// sum = Tổng các giá trị của số * tần số xuất hiện
    if (f[0] == 0 || sum % 3 != 0) return cout << -1, 0; /// Nếu N không thỏa mãn
  
    for (int i = 9; i >= 0; --i) /// Duyệt ngược từ chữ số lớn nhất
      while (f[i]--) /// Nhận bao nhiêu thì dùng bấy nh
        cout << i; /// Xuất ra kết quả
  
    return 0;
  }