Số thân thiện

View as PDF

Points: 150 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Một số nguyên dương \(n\) được gọi là số thân thiện nếu \(gcd(n,s(n))=1\), trong đó \(s(n)\) là số đảo ngược của \(n\)

Yêu cầu: Cho số nguyên dương \(n\). Kiểm tra xem \(n\) có phải là số thân thiện hay không , nếu có thì in ra YES, không thì in ra NO.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa số \(t(t \le 1000)\) - Thể hiện số lượng testcase.

  • \(t\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số \(n(1\le n\le 10^{18})\).

Output

  • Ứng với mỗi testcase, in ra đáp án cần tìm.

Example

Test 1

Input
3
23
45
625
Output
YES
NO
YES

Comments