Tổng các số lẻ (THT BC Vòng Tỉnh/TP 2022)

View as PDF

Points: 200 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Tổng các số lẻ (Bài 1 bảng 😎

Viết các số lẻ bắt đầu từ 1 để nhận được dãy các số lẻ: \(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,...\)

Yêu cầu: Cho số nguyên dương \(n\), hãy tính tổng \(n\) số lẻ đầu tiên của dãy.

Input

  • Vào từ thiết bị nhập chuẩn một số nguyên dương \(n\ (n \le 10^9)\).

Output

  • Ghi ra thiết bị ra chuẩn gồm một số nguyên là tổng tính được.

Example

Test 1

Input
3 
Output
9
Note

Tổng của 3 số lẻ đầu tiên là: \(1 + 3+5 = 9\)


Comments