Biến đổi

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 512M Input: stdin Output: stdout

Định có một dãy số \(N\) nguyên \(a_1\), \(a_2\),..., \(a_N\). Định muốn biến đổi để tất cả các phần tử trong dãy trở thành các số nguyên bằng nhau. Chi phí để biến đổi phần tử \(a_i\) thành giá trị \(x\)\((a_i-x)^2\). Bạn hãy lập trình xác định chi phí nhỏ nhất để Định đạt được mục tiêu nhé!

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương \(N\) (\(1\leq N\leq 100\)).

  • Dòng tiếp theo chứa \(N\) số nguyên \(a_1\), \(a_2\),..., \(a_N\) (\(-100\leq a_i\leq 100\)).

Output

  • Một số nguyên là chi phí nhỏ nhất tìm được.

Example

Test 1

Input
2
4 8
Output
8
Note

Ta biến đổi hai phần tử của dãy về giá trị \(6\) với tổng chi phí là \((4-6)^2+(8-6)^2=8\).

Test 1

Input
3
1 1 3
Output
3

Comments

There are no comments at the moment.