TRIPLESS

View as PDF

Points: 120 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

AB mỗi người viết một bài văn, ban giám khảo sẽ chấm bài theo ba tiêu chí sau:

 • Đề tài

 • Bố cục

 • Nội dung

Giám khảo đã xác định cho điểm cho AB như sau:

 • Điểm của A lần lượt là các số \(a_1 , a_2, a_3\)

 • Điểm của B lần lượt là các số \(b_1, b_2, b_3\)

Điểm số chung cuộc của để so sánh giữa 2 người được tính theo nguyên tắc sau:

 • Nếu \(a_i > b_i\) thì A được \(1\) điểm.

 • Nếu \(a_i < b_i\) thì B được \(1\) điểm.

 • Nếu \(a_i = b_i\), cả hai đều không có điểm nào.

Yêu cầu: Tính số điểm chung cuộc của AB.

Input

 • Dòng thứ nhất chứa số \(t(1\le t\le 100)\) - Thể hiện số lượng testcase.

 • \(t\) block tiếp theo, mỗi block có dạng như sau:

 • Dòng đầu chứa ba số nguyên dương \(a_1,a_2,a_3\) \((1 \le a_i \le 100)\).

 • Dòng hai chứa ba số nguyên dương \(b_1,b_2,b_3\) \((1 \le b_i \le 100)\).

Output

 • Ứng với mỗi testcaes, in ra \(2\) số lần lượt là điểm của AB.

Example

Test 1

Input
1
5 6 7
3 6 10
Output
1 1

Comments