Two pointer 1A

View as PDF

Points: 200 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Bạn có \(2\) mảng số nguyên không âm được sắp xếp theo thứ tự không giảm \(a\) gồm \(n\) phần tử và \(b\) gồm \(m\) phần tử.

Hãy ghép \(a\)\(b\) thành một mảng số nguyên \(c\) gồm \(n + m\) phần tử.

Hãy cho biết mảng \(c\) theo thứ tự không giảm.

Constants

  • \(1 \leq n, m \leq 10^5\)
  • \(0 \leq a_i, b_i \leq 10^9\)

Example

Test 1

Input
6 7
1 6 9 13 18 18
2 3 8 13 15 21 25
Output
1 2 3 6 8 9 13 13 15 18 18 21 25

Comments

There are no comments at the moment.