Two pointer 1C

View as PDF

Points: 200 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Bạn có \(2\) mảng số nguyên không âm được sắp xếp theo thứ tự không giảm \(a\) gồm \(n\) phần tử và \(b\) gồm \(m\) phần tử.

Đếm số cặp \((i, j)\) sao cho \(a_i = b_j\)

\(1 \leq n, m \leq 10^5\)

\(0 \leq a_i, b_i \leq 10^9\)

Input

8 7
1 1 3 3 3 5 8 8
1 3 3 4 5 5 5

Output

11

Comments

There are no comments at the moment.