Tìm UCLN, BCNN

View as PDFAuthor:
Problem type
Points: 800 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1023M Input: stdin Output: stdout

Cho hai số nguyên dương \(a\)\(b\) (\(a, b \leq 2.000.000.000\)).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN), bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số \(a\)\(b\).

Input

 • Chứa số nguyên dương \(a\)\(b\).

Output

 • Chứa hai số UCLN, BCNN.

Example

Test 1

Input
6 8
Output
2 24

Comments


 • 0
  hjhjhjhjhj    8:33 a.m. 6 apr, 2024

  bỏ ucln và bcnn đi nha


  • 0
   hjhjhjhjhj    8:32 a.m. 6 apr, 2024

   include<bits/stdc++.h>

   using namespace std;
   int m,n,a,b;
   int r;
   int main(){
   cin>>m>>n;
   a=m;
   b=n;
   while(n!=0){
   r=m%n;
   m=n;
   n=r;
   }
   cout<<"ucln:"<<m<<endl;
   cout<<"bcnn:"<<(long long)a*b/m;
   return 0;
   }
   c++


   • -1
    Nguyen_Huu_Anh_Quan_86_THCSLTV    5:06 p.m. 4 aug, 2023 edited

    .


    • 1
     namhai2012    7:43 a.m. 29 jul, 2023

     sao ghi a, b trên 1 dòng được vậy

     2 replies

     • 19
      PhanHuyKhang    5:58 p.m. 7 sep, 2020

      Cái này chúng ta lấy (a*b)/ƯCLN(a,b) sẽ đc BCNN(a,b).

      1 reply