VIPPRO SHIPS

View as PDFTime limit:
Scratch 5.0s

Author:
Problem type
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Tàu CK1 cứ \(k\) ngày cập cảng 1 lần. Tàu CK2 cứ \(s\) ngày cập cảng 1 lần \((k \ne s)\).

Yêu cầu: Nếu chúng cùng rời cảng trong 1 ngày thì sau ít nhất mấy ngày nữa thì chúng cùng cập cảng ? Biết rằng: tàu cập cảng ngày nào cũng rời cảng trong chính ngày đó.

Input

  • Dòng đầu ghi \(q\) không quá \(100\)- số câu hỏi.
  • \(q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương \(k\)\(s\) \((k \ne s; k,s \le 10^{12})\)

Output

  • Ứng với mỗi câu hỏi, in ra đáp án cần tìm.

Example

Test 1

Input
3
2 5
3 1
7 4
Output
10
3
28

Comments