Bảng số tự nhiên 2

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(𝑛\) (\(𝑛 ≤ 100\)). Hãy in ra bảng số có \(𝑛\) dòng, mỗi dòng in \(𝑛\) số nguyên liên tiếp, dòng thứ \(𝑖\) bắt đầu từ số \(𝑖\):

Input:

 • Một số nguyên dương \(𝑛\),

Output:

 • Bảng số theo yêu cầu

Ví dụ

Input

4

Output

1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 6
4 5 6 7

View comments (3)

Comments


 • 0
  khoa2008  commented on 9:17 p.m. 21 dec, 2021

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -3
  lhbmt  commented on 7:35 p.m. 21 sep, 2021 edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • 1
   VoBaThongL921  commented on 8:38 p.m. 13 oct, 2021

   :)) cuộc đời toàn những cú lừa