Bảng số tự nhiên 2

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương 𝑛 (𝑛 ≤ 100). Hãy in ra bảng số có 𝑛 dòng, mỗi dòng in 𝑛 số nguyên liên tiếp, dòng thứ 𝑖 bắt đầu từ số 𝑖:

Input:

 • Một số nguyên dương 𝑛,

Output:

 • Bảng số theo yêu cầu

Ví dụ

Input

4

Output

1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 6
4 5 6 7

View comments (3)

Comments


 • -5
  khoa2008  commented on 9:17 p.m. 21 dec, 2021

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -11
  lhbmt  commented on 7:35 p.m. 21 sep, 2021 edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • 10
   VoBaThongL921  commented on 8:38 p.m. 13 oct, 2021

   :)) cuộc đời toàn những cú lừa