Bảng số tự nhiên 3

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(𝑛\) (\(𝑛 ≤ 100\)). Hãy in ra bảng số có \(𝑛\) dòng, dòng thứ \(i\) in ra \(i\) số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số \(𝑖\):

Input:

  • Một số nguyên dương \(𝑛\),

Output:

  • Bảng số theo yêu cầu

Ví dụ

Input

4

Output

1 
2 3 
3 4 5 
4 5 6 7

View comments (1)

Comments


  • 1
    khoa2008  commented on 9:13 p.m. 21 dec, 2021

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here

    to view it.