Chữ số của N

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem types

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương 𝑛 (𝑛 ≤ 1.000.000.000.000.000).

Hãy in ra các yêu cầu sau:

 • Số chữ số của 𝑛,
 • Tổng các chữ số của 𝑛.

Input:

 • Một số nguyên dương 𝑛,

Output:

 • Dòng 1 in ra số chữ số của n
 • Dòng 2 in ra tổng các chữ số của n

Ví dụ

Input

4326

Output

4  
15

View comments (3)

Comments


 • -4
  jinjja9  commented on 10:22 a.m. 10 aug, 2022 edited

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;
  long long n,t,d;
  int main()
  {
  cin>>n;
  while(n>0)
  {
  d++;
  t+=(n%10);
  n/=10;
  }
  cout<<d<<"\n"<<t;
  }


 • 7
  letangphuquy  commented on 1:05 p.m. 25 apr, 2020 edited

  Gõ Latex được là ngon rồi :v :v \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n<script type="math/tex">\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n</script>


  • 0
   baonamok114  commented on 3:07 p.m. 1 apr, 2022

   chỉ em cách gõ được không.