Chữ số của N

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Authors:
Problem type

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(𝑛\) (\(𝑛 ≤ 1.000.000.000.000.000\)).

Hãy in ra các yêu cầu sau:

 • Số chữ số của \(𝑛\),
 • Tổng các chữ số của \(𝑛\).

Input:

 • Một số nguyên dương \(𝑛\),

Output:

 • Dòng 1 in ra số chữ số của \(n\)
 • Dòng 2 in ra tổng các chữ số của \(n\)

Ví dụ

Input

4326

Output

4  
15

View comments (2)

Comments


 • 4
  letangphuquy  commented on 1:05 p.m. 25 apr, 2020 edited

  Gõ Latex được là ngon rồi :v :v \[\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n\]


  • 0
   baonamok114  commented on 3:07 p.m. 1 apr, 2022

   chỉ em cách gõ được không.