Ước số chung

View as PDFAuthors:
Problem types
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Số nguyên dương \(p\) gọi là ước số chung của \(n\) 𝑣à \(m\) khi \(m\) 𝑣à \(n\) cùng chia hết cho \(p\).

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(n,m\) (\(n,m \leq 10^{7}\)).

Hãy in ra tất cả các ước số chung của \(n\) 𝑣à \(m\).

Input

 • Nhập \(2\) số nguyên dương \(n,m\).

Output

 • In ra các ước số chung của chúng.

Example

Test 1

Input
54 72 
Output
1 2 3 6 9 18

Comments


 • -2
  duolingoduolingo    8:41 p.m. 18 apr, 2024

  summary

  detail


  • 0
   UserName    10:54 a.m. 22 may, 2023

   đề bảo là in ra tất cả ước chung chứ có nói là phải sắp xếp các ước từ nhỏ đến lớn đâu, mất một lần WA :((


   • 0
    Toilaaibanbietko7A4    5:49 p.m. 7 sep, 2021 edit 2

    Bài này bộ test nhỏ quá, đề nghị gia tăng độ khó bộ test nha admin.


    • 6
     SPyofgame    9:07 p.m. 7 jun, 2020

     Spoiler Alert

     Hint 1

     Gọi D(x) là tập hợp các ước của x

     Cần tìm D(x) = D(m) ∩ D(n)

     Hint 2

     D(gcd(m, n)) = D(m) ∩ D(n)

     Hint 3

     **D(x) = {y ∈ D(x) | y ≤ k} Λ {z ∈ D(x) | z > k} **

     Reference

     C++
     int main()
     {
       /// Nhan gia tri
       int n = readInt();
       int m = readInt();
       int x = gcd(n, m);
     
       vi l_divisors; /// {y ∈ D(x) | y ≤ k}
       vi h_divisors; /// {z ∈ D(x) | z > k}
     
       /// Tim cac uoc
       int sqrtx = sqrt(x);
       for (int i = 1; i <= sqrtx; ++i)
         if (x % i == 0)
           l_divisors.pb(i),
           h_divisors.pb(x / i);
     
       /// Tach phan chung khi (x) la so chinh phuong
       if (l_divisors.back() == h_divisors.back()) h_divisors.pop_back();
       reverse(all(h_divisors));
     
       /// In ket qua
       for (int x : l_divisors) cout << x << ' ';
       for (int x : h_divisors) cout << x << ' ';
       return 0;
     }
     
     1 reply