Problems

Problem Problem code Category Points AC % Users
Bức tường wall14 IOI 450p 25.0% 3
Mật Ong matong HSG THPT 500p 6.9% 7
divisor03 divisor03 vn.spoj 200p 20.8% 60
divisor02 divisor02 vn.spoj 200p 28.5% 100
divisor01 divisor01 vn.spoj 200p 53.6% 107
SEQ19845 seq19845 VOI 500p 17.9% 5
minict12 minict12 Training 300p 33.2% 70
Ước tự nhiên natdiv20 HSG THPT 200p 24.7% 11
minict11 minict11 Training 200p 19.1% 102
minict10 minict10 Training 200p 71.2% 119
HOLIDAY holiday14 IOI 500p 35.7% 3
Giá sách bookshelf DHBB 200p 16.9% 9
Hòn đảo islands DHBB 200p 8.5% 3
Mua quà buygifts DHBB 200p 35.5% 64
Phần tử độc nhất unique Training 200p 9.1% 11
giaoxu03 giaoxu03 vn.spoj 200p 31.3% 8
Tam giác triangle18 Practice VOI 400p 30.4% 7
Grab Your Seat! grab Practice VOI 400p 30.0% 9
OneGCD onegcd Practice VOI 400p 0.0% 0
Postman postman Practice VOI 400p 22.2% 6
Robot robot18 Practice VOI 400p 11.1% 4
Xóa xâu delstr Practice VOI 400p 35.3% 9
Xoay Ma Trận rotmat Happy School 400 12.0% 16
Hoán Vị Lớn Nhỏ maxperm Happy School 100 23.0% 67
Line mafcc Happy School 400 21.2% 24
bignum mafcd Happy School 550p 11.4% 12
inftab mafce Happy School 700 2.0% 1
Cây khế caykhe Practice VOI 200p 12.9% 3
giaoxu02 giaoxu02 Training 100 27.6% 11
TWOEARRAY twoearray Free Contest 200p 20.2% 19
LANDMARK landmark Free Contest 200p 75.0% 3
FUEL fuel Free Contest 200p 38.5% 3
GCD gcd3 Free Contest 200p 50.0% 11
LOCK lock Free Contest 200p 23.5% 58
Cây ngọc (Chọn ĐT'20-21) pearltree HSG THPT 500p 25.5% 8
Dãy ngọc (Chọn ĐT'20-21) divide HSG THPT 500p 32.4% 9
Trò chơi với ngọc (Chọn ĐT'20-21) pearl HSG THPT 300p 19.0% 11
minict08 minict08 Training 200p 18.4% 30
minict09 minict09 Training 300p 26.3% 26
minict07 minict07 Training 100p 55.9% 38
Tính đồng nhất uniformity Practice VOI 400p 38.9% 1
Sinh ba trenis Practice VOI 400p 56.3% 9
Tam giác triangle Practice VOI 400p 2.9% 1
Đội hình thi đấu team Practice VOI 400p 0.0% 0
Taxi bay taxi Practice VOI 400p 33.3% 4
Thích đồ ngọt sweet Practice VOI 400p 14.3% 1
Trại hè Tin học sumcamp Practice VOI 400p 16.7% 2
Kéo cắt giấy scissor Practice VOI 400p 46.7% 7
Số đường đi routes Practice VOI 400p 46.2% 5
Cặp điểm points Practice VOI 400p 26.3% 5