Đề Lâm Đồng và đề chung các tỉnh


Problems

Problem Points AC Rate Users
Sơn hình lập phương (THTA Lâm Đồng 2023) 1 44.3% 78
Tổng các chữ số (THTA Lâm Đồng 2023) 1 36.1% 72
Bậc thang số (THTA Lâm Đồng 2023) 1 32.1% 41
Ba số liên tiếp (THTA Cấp tỉnh đề chung 2023) 100 62.6% 83
Cộng trừ (THTA Cấp tỉnh đề chung 2023) 1 10.9% 30
Ký tự liên tiếp (THTA Cấp tỉnh đề chung 2023) 1 30.3% 44
Tổng dãy con (THTA Cấp tỉnh đề chung 2023) 1 17.9% 28Comments

There are no comments at the moment.