Olympic 30/4 - 2024


Problems

Problem Points AC Rate Users
Băng rôn olympic- (Olympic 30/4 K10 - 2024) 600 28.2% 149
Đường ống thoát nước (Olympic 30/4 K10 - 2024) 600 17.9% 62
Học máy (Olympic 30/4 K10 - 2024) 600 17.7% 36
Số gần yêu thích (Olympic 30/4 K11 - 2024) 600 33.7% 76
Di chuyển robot (Olympic 30/4 K11 - 2024) 600 18.7% 50
Ốc sên (Olympic 30/4 K11 - 2024) 600 8.6% 11Comments

There are no comments at the moment.