OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên


Problems

Problem Points AC Rate Users
THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) 300p 37.3% 396
TRANSFORM (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) 300 34.7% 277
SWORD (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) 300 41.1% 253
COLORBOX (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) 300p 13.6% 92Comments


  • 6
    Small  commented on 11:25 a.m. 5 mar, 2023

    Đã sét time bài 4 thành 0.55 như trong đề OLP MT&TN và chấm lại.