Đường đi trên Oxy

View as PDF

Points: 200 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1023M Input: stdin Output: stdout

Từ điểm \((a,b)\) bất kỳ sẽ có đường đi tới các điểm \((a+b,b), (a,a+b), (a-b,b), (a,b-a)\)

Khôi đang ở điểm có tọa độ là \((a,b)\) trong hệ tọa độ \(Oxy\). Xác định xem có đường đi từ điểm \((a,b)\) đến \((x,y)\) hay không?

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương \(T\) \(\ (T \leq 1000)\) - là số test
  • \(T\) dòng tiếp theo, mỗi chứa 4 số nguyên \(a,b,x,y\) \((1 \leq a,b,x,y \leq 10^{18})\)

Output

  • Gồm \(T\) dòng, in ra "YES" nếu có đường đi từ điểm có tọa độ \((a,b)\) đến điểm có tọa độ \((x,y)\), ngược lại in ra "NO"

Scoring

  • \((1,1)\) -> \((2,1)\) -> \((2,3)\)
  • \((2,1)\) -> \((2,3)\)

Example

Test 1

Input
3
1 1 2 3
2 1 2 3
3 3 1 1
Output
YES
YES
NO

Comments


  • 0
    letangphuquy    7:16 p.m. 4 jul, 2020

    Bài này hình như của ICPC Khu vực miền Bắc / Trung gì đó năm vừa rồi anh nhỉ?