(Làm quen hệ thống) Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng B2 - Lần 1 - 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Tìm số hạng thứ n 800 58.5% 653
Cắt xâu (TS10LQĐ 2018) 200p 44.1% 734 Editorial
SYMPRIME (TS10 PTNK) 200 19.2% 155
Tam giác đa cấp 100p 18.2% 262Comments

There are no comments at the moment.