CSES - String Algorithms
posted on Oct. 31, 2022, 12:00 p.m.

8. String Algorithms | Các thuật toán trên xâu là một chủ đề xuất hiện rất nhiều trong lập trình thi đấu, từ các bài đơn giản tới nâng cao. Qua các bài tập này, các bạn sẽ học được cách giải quyết các vấn đề liên quan tới xử lý xâu cũng như những thuật toán đặc trưng cho dạng bài này. Contest bao gồm các thuật toán và kiến thức sau:

  • Hash
  • Hàm Z
  • KMP
  • Thuật toán Booth
  • Thuật toán Manacher
  • Suffix automaton
  • Suffix array
  • \dots

Hy vọng các bạn có thể tiếp thu được thêm nhiều kiến thức qua contest này.


Comments

There are no comments at the moment.