Hội chợ xuân (THTA Lâm Đồng 2022)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Một nhóm học sinh có \(A\) bạn rủ nhau đi chơi “Hội chợ chào xuân 2022”. Giá vé vào công là \(5000\) đồng. May mắn là khi họ mua \(5\) vé thì sẽ được tặng thêm \(1\) vé nữa. Hỏi nhóm học sinh đó mất bao nhiêu tiền đủ đẻ mọi người đều vào cổng được?

Input

  • Dữ liệu nhập vào từ bàn phím một số tự nhiên \(A\ (1 \le A \le 1.000.000)\).

Output

  • In ra màn hình một số duy nhất là tổng số tiền cần mua vé.

Example

Test 1

Input
32
Output
135000
Note

Giải thích: Các bạn mua \(25\) vé sẽ được khuyến mãi thêm \(5\) vé thành \(30\), các bạn cần mua thêm \(2\) vé nữa. Vậy số vé cần mua cho \(32\) học sinh là \(27\) vé.
Tống số tiền : \(27 * 5000 = 135000\)


Comments