Tổng chẵn

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Nhập vào một dãy \(N\) số nguyên \(A_{1},A_{2},...,A_{N}\).

Hãy in ra màn hình tổng các phần tử có giá trị chẵn.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên \(N\).
 • \(N\) dòng tiếp theo chứa \(N\) số nguyên \(A_{1},A_{2},...,A_{N}\).

Output

 • Tổng các phần tử có giá trị chẵn của dãy số.

Constraints

 • \(1 \leq n \leq 10000\)
 • \(|A_{i}| \leq 10^{9}\)

Example

Test 1

Input
7
7 
-6 
-4
19
22
51
82 
Output
94

Comments


 • 0
  The43rdDeveloper    6:33 p.m. 4 jul, 2023

  test yếu


  • 1
   DangMinhBaoKhang0913    8:29 p.m. 24 sep, 2022

   n=int(input())
   dem=0
   for k in range(1,n+1):
   a=int(input())
   if a%2==0:
   dem+=a
   print(dem)


   • 1
    SPyofgame    9:29 p.m. 16 jun, 2020

    Spoiler Alert


    Hint 1

    • Duyệt qua từng phần tử \(x \in A[]\)

    Khởi tạo \(sum = 0\)

    Nếu \(x\) chẵn \(\Leftrightarrow\) \(x \equiv 0 (mod\) \(2)\) thì ta tăng \(sum\) lên một đại lượng bằng \(x\)

    Hint 2

    • Ta có thể không cần lưu mảng [Online Solving]

    Chỉ cần chạy \(n\) lần nhận phần tử \(x\) và thêm vào tổng \(sum\) khi \(x\) chẵn