Cánh diều - POPPING - Xóa phần tử

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho dãy gồm \(N\) số nguyên \(a_{0}, a_{1}, …, a_{N-1}\) và số nguyên \(x\) là chỉ số của một phần tử cần xoá khỏi dãy. Hãy in ra dãy sau khi xóa phần tử tại vị trí \(x\).

Input

  • Dòng đầu ghi số nguyên \(N, x\) \((1 \leq N \leq 10^3, 0 \leq x < N)\)

  • Dòng thứ hai ghi \(N\) số nguyên thể hiện dãy số cách nhau bởi cấu cách \((|a_{i}| \le 10^3)\)

Output

  • Hãy in ra dãy sau khi xoá phần tử tại vị trí \(x\)

Example

Test 1

Input
5 3
9 29 8 0 12 
Output
9 29 8 12
Note

Giải thích:

Phần tử ở chỉ số 3 là số 0.


Comments

There are no comments at the moment.