Chơi xu

View as PDF

Submit solution

Points: 300 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Quá nhàm chán trong mùa \(translate\), BichSonNhat đành rủ chơi một trò chơi rút xu từ tháp được xây dựng bởi \(N\) đồng xu. Hai bạn chọn hai số nguyên dương khác nhau \(K\) và \(L\) để chơi. BichSonNhat chơi trước. Mỗi người, khi đến lượt mình, được bốc khỏi tháp \(1\), \(K\) hoặc \(L\) xu. Ai bốc được đồng xu (hoặc các đồng xu) cuối cùng là thắng. Sau rất nhiều lần chơi, BichSonNhat nhận thấy rằng có những trường hợp mình chắc chắn thắng không phụ thuộc vào cách đi của , ngược lại, có trường hợp dù đi thế nào thì vẫn thắng. Trước ván chơi mới BichSonNhat nóng lòng muốn biết mình có thắng được hay không. Hãy giúp anh ấy nhé!

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên \(K\), \(L\) và \(m\), trong đó \(m\) – số ván chơi \((1 < K < L < 10, 3 < m < 50)\).

Dòng thứ \(2\) chứ \(m\) số nguyên \(N_{1}\), \(N_{2}\), \(N_{3}\), ... \(N_{m}\), trong đó \(N_{i}\) là số xu trong tháp ở ván chơi thứ \(i\) \((1 ≤ N_{i} ≤ 10^ 6)\).

Kết quả:

Đưa ra xâu m ký tự từ tập {\(A, B\)}, ký tự thứ \(i\) là \(A\) nếu BichSonNhat thắng được và bằng \(B\) nếu thắng.

Sample Input

2 3 5
3 12 113 25717 88888

Sample Output

ABAAB

Giải thích:

Ta có : \(K = 2, L = 3\)

• Xét \(N_{1} = 3\), BichSonNhat có thể bốc \(3\) xu từ tháp, do đó BichSonNhat thắng và xuất ra \(A\).

• Xét \(N_{2} = 12\), không có cách nào để BichSonNhat thắng, do đó thắng và xuất ra \(B\).


Be the first to comment

Comments

There are no comments at the moment.