Loại bỏ để lớn nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Scratch 5.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type
Allowed languages
C#, C++, Go, Java, Kotlin, OCaml, PHP, Pypy, Pypy 3, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Tấn đang tham gia một cuộc thi coding tập thể. Trong team của Tấn có n người, mỗi người có chỉ số không ăn hại là A_i (|A_i|\le 100 ). Chỉ số càng thấp thì độ không ăn hại càng thấp, tức là họ sẽ càng ăn hại. Độ không ăn hại của đội được tính là tích của tất cả các chỉ số không ăn hại của toàn team. Tấn muốn bỏ bớt một số người để độ không ăn hại của đội càng cao càng tốt. Hãy giúp Tấn biết cần loại bỏ ít nhất bao nhiêu người, sao cho độ không ăn hại của đội cao nhất có thể.

Input

 • Dòng 1 gồm số n(n\le 100)
 • Dòng 2 gồm n số nguyên của dãy A

Output

 • In ra 1 số là số người ít nhất cần loại bỏ

Example

Test 1

Input
3
-1 2 4
Output
1
Note

Giải thích: Nếu loại người 1 thì độ không ăn hại của đội là 8, cũng là cao nhất.

Test 2

Input
4
-1 -1 -1 4
Output
1
Note

Giải thích: Nếu loại người 1 thì độ không ăn hại của đội là 4, cũng là cao nhất. (cách loại người 2 hay loại người 3 cũng là cách tốt nhất)


Comments


 • -3
  a52027duonghn  commented on 2:47 p.m. 16 jun, 2022

  hảo đề ăn hại =)))


 • 0
  thinhvippro  commented on 8:47 a.m. 8 may, 2022

  độ không ăn hại :)))


 • -4
  tk21phucnguyenxuan  commented on 4:18 p.m. 2 may, 2022

  giải thích vs em cách giải đi