FRACTION SUM

View as PDFAuthor:
Problem type
Allowed languages
C#, C++, Clang, Clang++, Cobol, D, Groovy, Haskell, Java, JS, Kotlin, Lua, Node JS, ObjectiveC, OCaml, Output, PHP, Prolog, Pypy, Pypy 3, Python, Ruby, Rust, Scala, Swift
Points: 130 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Cho số nguyên dương \(N\). Tính tổng:
\(\sum\limits_{i = 1}^N {\frac{N \times i + i}{i}}\)

Input

 • Dòng đầu ghi \(Q\) không quá \(100\) - số câu hỏi.
 • \(Q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi số nguyên dương \(N\) \((N \le 10^{21})\)

Output

 • Ứng với mỗi câu hỏi, in ra đáp án cần tìm.

Scoring

 • Subtask \(1\) (\(40\%\) số điểm): \(N \le 10^5\).
 • Subtask \(2\) (\(50\%\) số điểm): \(N \le 10^{13}\).
 • Subtask \(3\) (\(10\%\) số điểm): \(N \le 10^{21}\).

Example

Test 1

Input
3
4
5
6
Output
20
30
42

Comments


 • 0
  Toilaaibanbietko7A4    5:38 p.m. 27 feb, 2022

  Bài này thì chắc ai cũng nhận ra công thức với mỗi \(N\) rồi ha (giờ mới thấy để làm nên mn đừng bảo mình không biết làm nhé hihi): \(kq = N^2 + N\)

  1 reply

  • 3
   minhtuanitk20    11:53 p.m. 31 dec, 2021

   chéc có người sài python