Tìm giá trị

View as PDF

Submit solution


Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem type

Cho số nguyên dương \(n\).

Hãy tìm số nguyên dương \(x\) bé nhất sao cho: \(x^2 \ge n\).

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi \(q\) không quá \(100\) - số câu hỏi.
  • \(q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm số \(n\).

kết quả

  • Ứng với mỗi câu hỏi, in ra kết quả thỏa đề.

Sample input

1
3

Sample output

2

Giải thích: \(2^2 \ge 3\)

Giới hạn: \(n \le 10^{12}\)