Author:
Problem type
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1023M Input: stdin Output: stdout

Cho dãy số nguyên \(a\) gồm \(n\) phần tử được sắp xếp tăng dần. Hãy xác định giá trị nhỏ nhất của \(i\) sao cho \(a_i \ge x\). Nếu không có vị trí thỏa mãn in ra \(n + 1\).

Input

  • Dòng đâu tiên chứa số hai số nguyên dương \(n\)\(k\) - độ dài của dãy, số câu hỏi. \((n, k \leq 100000)\)
  • \(n\) số, các phần tử dãy \(a\) \((-10^9 \le a_i \le 10^9)\)
  • \(k\) số nguyên dương \(x\) \((-10^9 \le x \le 10^9)\).

Output

  • Gồm \(k\) dòng, mỗi dòng chứa câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Example

Test 1

Input
 5 5
 3 3 5 8 9
 2 4 8 1 10
Output
1
3
4
1
6

Comments

There are no comments at the moment.