Rank Username Points ▾ Problems About
1
mondellbit09 1700
Le Anh Kiet
35763 279

Bạn đã bị BAN vì có hành vi hết cứu trong contest, trường hợp này chúng tôi chịu

Ơ kìa, sao lại bị BAN thế, ngu thì chịu thôi biết sao giờ.

From a LQDOJ admin hehe

Adu thằng cheater này rating perfect thế nhỉ :)

2 34963 528
3
minh122k2q 1239
🟩Nguyễn Tiến Minh
31899 222

Other account

My Vnoi Account

Bout ME

ME

Name

Minh

School

LHP Secondary School

4 31735 94
5
tngoc2302 1818
Tuan Ngoc
31111 562
6
nhuttruong2k9 1390
Nguyen Nhut Truong
26798 289

lên 30k điểm khó quá

7
minhbilly 1479
Bùi Hữu Nhật Minh
23953 307

My Wattpad

Mọi người ủng hộ giùm :))))

8 15850 279
9
phuong104 1639
No pressure,no diamond
15710 278

Đừng hỏi tuổi tôi, chắc chắn tôi hơn tuổi bạn;đừng hỏi tôi về hình thức,tôi xấu tới mức bạn phải giật mình ;đừng hỏi trình độ học vấn của tôi,bởi kĩ nữ cũng có thể tốt nghiệp đại học,tôi là người mù chữ;đừng hỏi tôi tên họ,tôi không phải là Hà Phương !Miễn nói chuyện khi gặp nhau!Thích thì nói chuyện,không thích thì thôi!

10
hsctr_091 1131
13743 122
11 12981 14
12 12435 157
13
Riyer 763
LÂM CHÍ BẢO
12210 73

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒▒░░░▒▒▓███████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░███████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████▓░░░░░░░░░░░░▓██████████ █████████████████████████████████████████████████████████████████▓░░░░░░░░░░░░░▒███▓▓▒▒▒▒▒ ████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒▒░▒░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████████████▒░░▒▒▒▒▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████████████▒░░▒▒▒▒▒▒░░░▒░░░░░░░░░░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░ ██████████████████████████████████████████████████████████████████▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░ ███████████████████████████████████████████████████████████████████▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░ ████████████████████████████████████████████████████████████████████▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░ █████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████▓▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████▓░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ██████████████████████████████████████████████████████▓▒░░▒▒▓█████████████▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████████████████████████████████████████████████▒░░░░░░░▒▓████████████▓▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ██████████████████████████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░▒▓████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████████████████████████████▓▒▒▒▓████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████████▒░▒▒▒▒▒▒▒▒ ██████████████████████████████▓▒▒░▒▒▓██████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████████▓▒░▒▒▒▒▒ ████████████████████████████▓▒▒░░▒▓██████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████████▓▒░░▒▒ ███████████████████████████▒░░▒▒▓███████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████████▓▒░ █████████████████████████▓▒░░▒▓██████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█████████████ ████████████████████████▒▒▒▒▓███████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██████████ ███████████████████████▓▒▒░▒██████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████ ███████████████████████▓▒▒▒▓████████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██████ ███████████████████████▓▒▒▒▒██████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████ ████████████████████████▓▒▒▒▒████▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███ ██████████████████████████▓▒▒▓▓▓░░░░░░░░▒▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒███ ████████████████████████████▓▒░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒███ ███████████████████████████▓▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓██ ██████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒░▒░▒▒▒░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓█ ███████████████████████▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ███████████████████████▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒█ ████████████████████████▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ███████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓██ █▓▒▒▒██▓▓▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███ █▓▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▓▓▓███████▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒░░░▒▒▒░▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒██████ ██▓▒▒▒▒▒▒▒▓████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▒░▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▒▒░▒██▓▒▒▒▓▓███████ ███▒▒▒▒▓████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▓██▓▒░▒▓█▓▒▒▒▓█████████ ██████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░▒▓█▓██▓▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▒▓▓█▓▒░░▒▓▒▒▒▓███████████ █████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░▒▒▓▓▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████ ███████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▓▒▒▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████ █████████████████████████████████████▓▒▓▓▒▒▓▓▒▒░░░░░░░▒▒▒▓████▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓████████████████ ███████████████████████████████▓▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▓▓▒▒▒░░▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓██████████████████ █████████████████████████████▓▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓███▓▓▓█▓▒▒▒▒▓████████████████████ ████████████████████████████▒░▒░▒▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓█████▓▒▒▒▓██████████████████████ ███████████████████████████▒░▒▒▒██████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████████████████████ ██████████████████████▓▓██▒░▒▒▓██████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████ ████████████████████▓░░░▒▒░░▒▓█████████████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓███████████████████████████ █████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▓████████████████████████▓▓▓▒▒▒▓▓█████████████████████████████ █████████████████████████▓▓█████████████████████████████▓▓████████████████████████████████ ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

14
lucky_vn0000
pie for me fr
10651 68

kawaii!!!!!

15
ryukyuyang1768
Ryukyu Yang
8697 42
16
DL_DoHoangLam2008
Đỗ Hoàng Lâm
6904 42
17 6219 28
18 6166 48


19 6120 107

  • Nếu debug là quá trình loại bỏ bug trong phần mền, thì code chính là quá trình gây ra bug --------- (っ◔◡◔)っ ♥ pằng chíu ♥----------]

20 4948 34
21 3789 50
22 3761 4
23
thuydinh_090688
Trần Thị Dinh
2624 28
24
Bokuno 540
2203 9
25 2020 8

26 1807 34
27 1684 9
28
luonbet 941
1067 6
29 762 9
30 101 1
30
MrLinh
Nguyễn Linh
101 1
32 0 0
32 0 0
32 0 0