Biến đổi (THT TP 2020)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Từ một số nguyên dương \(K\) ban đầu, ta thực hiện biến đổi số \(K\) theo quy tắc biến đổi sau đây:

Nếu \(K\) chia hết cho \(6\) thì thay số \(K\) bởi thương \(K:6\); còn nếu \(K\) không chia hết cho \(6\) thì thay số \(K\) bởi tích \(3 \times K\).

Yêu cầu: Hãy xác định số lần biến đổi theo quy tắc trên để \(K\) bằng \(1\). Trong trường hợp không thể biến đổi \(K\) bằng \(1\) thì in ra kết quả \(-1\).

Input

 • Một dòng chứa số nguyên \(K\) (\(K \leq 10 ^ 9\)).

Output

 • Số nguyên \(m\) là số lần biến đổi để \(K\) bằng \(1\).

Example

Test 1

Input
12 
Output
3

Test 2

Input
10
Output
-1

Comments


 • 3
  SBD20_Caominhduc    8:46 p.m. 16 sep, 2023

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;
  long long k,dem=0;
  int main(){
  cin >> k;
  if(k%10==0||(k%2==1&&k!=1)){
  return cout << -1,0;
  }else{
  while(k!=1){
  if(k%6==0){
  k/=6;
  }else{
  k=k*3;
  }
  dem++;
  }
  }
  cout << dem;
  return 0;
  }


  • -8
   SBD07_MANH    1:49 p.m. 21 aug, 2023

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


   • -37
    ducphat51109    2:36 p.m. 20 jan, 2022 edited

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


    • 3
     danh    9:31 p.m. 18 apr, 2021

     dung while cho lẹ


     • 12
      minhle20168    3:56 p.m. 11 jul, 2020 edit 2

      Đề:
      Từ một số nguyên dương K ban đầu theo quy tắc biến đổi sau đây:

      • Nếu K chia hết cho 6 thì thay số K bởi thương K:6, còn nếu K không chia hết cho 6 thì thay số K bởi tích 3*K

      Yêu cầu: Hãy xác định số lần biến dổi theo quy tắc trên để K bằng 1

      Input: Nhập từ bàn phím một số nguyên dương K (K<=10^9)

      Output: In ra màn hình số nguyên dương m là số lần biến đổi để số K bằng 1. Trong trường hợp không thể biến đổi K bằng 1 theo quy tắc biến đổi trên thì in ra màn hình số -1

      1 reply