Editorial for Biến đổi (THT TP 2020)


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.

Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Authors: SPyofgame


\(\color{red}{\text{Spoiler Alert}_{{}_{{}^{{}^{v2.0}}}}}\)

\(\color{red}{\text{Khuyến khích bạn đọc trước khi đọc phần lời giải xin hãy thử code ra thuật của mình dù nó có sai hay đúng}}\)

\(\color{red}{\text{Sau đó từ phần bài giải và thuật toán trước đó mà đối chiếu, rút nhận xét với thuật của mình và thu được bài học (không lãng phí thời gian đâu).}}\)\(\color{orange}{\text{Hint <Brute-force>}}\)

 • Trong khi \(n \equiv 0 \pmod 6\) thì ta chia \(n\) cho 6 và tăng biến đếm lên 1

 • Trong khi \(n \equiv 0 \pmod 2\) thì ta nhân \(n\) cho 3 rồi chia \(n\) cho 6 và tăng biến đếm lên 2

 • Nếu sau quá trình trên \(n \neq 1\) thì chắc chắn không tồn tại cách thỏa mãn

 • Ngược lại xuất kết quả là biến đếm


\(\color{green}{\text{Preference AC Code }}\): Brute-force, Implementation

\(^{^{\color{purple}{\text{Complexity : }} O(log_2(n))\ \color{purple}{\text{time}}\ ||\ O(1)\ \color{purple}{\text{memory}}}}\)

C++
int main()
{
  int n = readInt();
  int res = 0;
  while (n % 6 == 0) n /= 6, res += 1;
  while (n % 2 == 0) n /= 2, res += 2;
  cout << (n > 1 ? -1 : res);
  return 0;
}


Comments


 • -1
  N7hoatt    10:07 p.m. 18 jul, 2020 edit 2

  theo e thấy về mặt code a nên thay res+=1 thành res++ cho gọn

  1 reply