CSES - Number Grid | Bảng Số

View as PDFAuthor:
Problem type
Points: 600 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 512M Input: stdin Output: stdout

Cho một mảng 2 chiều với các dòng và cột được đánh số từ 1. Mỗi ô trong mảng chứa một số nguyên không âm nhỏ nhất và chưa xuất hiện ở những ô bên trái cùng hàng hoặc những ô bên trên cùng cột.

Nhiệm vụ của bạn là tính giá trị tại ô có tọa độ (y, x).

Input

Một dòng duy nhất chứa 2 số nguyên yx.

Output

Một số nguyên duy nhất: giá trị của ô (y, x)

Constraints

 • 1\leq y, x \leq 10^9

Example

Input:

3 5

Output:

6

Comments


 • 0
  tk22NguyenHongPhuc 6:24 p.m. 20 nov, 2023

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;
  int main(){
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL); cout.tie(NULL);
  long x,y;
  cin>>x>>y;
  cout<<((x-1)^(y-1));
  }

  • 1 more comment