CSES - Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu

View as PDFAuthors:
Problem type
Points: 1200 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 512M Input: stdin Output: stdout

Consider a money system consisting of n coins. Each coin has a positive integer value. Your task is to produce a sum of money x using the available coins in such a way that the number of coins is minimal.

For example, if the coins are \{1,5,7\} and the desired sum is 11, an optimal solution is 5+5+1 which requires 3 coins.

Input

 • The first input line has two integers n and x: the number of coins and the desired sum of money.

 • The second line has n distinct integers c_1,c_2,\ldots,c_n: the value of each coin.

Output

 • Print one integer: the minimum number of coins. If it is not possible to produce the desired sum, print −1.

Constraints

 • 1 \le n \le 100
 • 1 \le x \le 10^6
 • 1 \le c_i \le 10^6

Example

Sample input

3 11
1 5 7

Sample output

3


Comments


 • 1
  penistone 7:21 p.m. 20 nov, 2023 edit 2

  Bản dịch sang tiếng Việt (theo cách dễ hiểu)

  Cho n loại xu khác nhau. Giá trị các xu là số nguyên dương. Yêu cầu lấy ra số tiền x với các loại xu có sẵn sao cho số lượng xu cần lấy là nhỏ nhất.

  Ví dụ, với các loại xu {1,5,7} và số tiền yêu cầu là 11, thì cách tối ưu là 5+5+1 và cần lấy 3 xu.

  Input

  • Dòng thứ nhất gồm 2 số n và x.
  • Dòng thứ hai gồm n số phân biệt c[1], c[2], ... c[n] là giá trị các loại xu.

  Output
  In ra một số nguyên dương là số lượng xu cần lấy ít nhất. Nếu không có cách thỏa mản thì in ra -1.

  Giới hạn

  • 1 <= n <= 100
  • 1 <= x <= 10^6
  • 1 <= c[i] <= 10^6

  Ví dụ
  Input

  3 11
  1 5 7
  

  Output
  3