Số Bích Phương

View as PDF
Author:
Problem type
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1023M Input: stdin Output: stdout

Cho trước một số nguyên dương n. Một số nguyên dương vừa có phần dư là 1 khi bị chia bởi n ,vừa là số chính phương thì được gọi là số bích phương.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n (n \leq 10 ^ 9). Hãy tìm số bích phương lớn nhất nhỏ hơn n^2.

Input

  • Số nguyên dương n (2 \leq n \leq 10 ^ 9).

Output

  • Số bích phương lớn nhất nhỏ hơn n ^ 2.

Example

Test 1

Input
2 
Output
1

Test 2

Input
4 
Output
9

Comments


  • 0
    penistone 10:18 p.m. 19 nov, 2023

    Đề bài không được chuẩn, phải là phần dư là 1 khi chia cho n chứ không phải phần dư là 1 khi bị chia bởi n

    • 2 more comments