Dãy con min max

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 300 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 977M Input: stdin Output: stdout

Cho một dãy gồm n số nguyên A=(a_1,a_2,…,a_n). Ta định nghĩa: đoạn con của dãy A là một dãy các phần tử liên tiếp nhau thuộc A. Hoặc có thể viết (a_i,a_{i+1},…,a_j) là một đoạn con của A với i \leq j. Độ dài của đoạn con được tính là số phần tử của đoạn con đó, ví dụ, đoạn con trên có độ dài là j-i+1.

Yêu cầu: Tìm một đoạn con có độ dài ngắn nhất chứa cả số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy A.

Input

 • Dòng đầu chứa số nguyên dương n \ (1 \leq n \leq 10^5).
 • Dòng tiếp theo chứa n số nguyên a_1,a_2,….,a_n.

Output

 • Một số duy nhất là độ dài của đoạn con tìm được thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Example

Test 1

Input
8
1 3 6 2 8 1 3 8 
Output
2

Comments


 • 1
  penistone 3:02 p.m. 21 nov, 2023

  Gợi ý
  Sau khi tìm đc min và max, ta có vector<int> vfirst,vsecond với vfirst là vị trí của max, min và vsecond là giá trị max,min. Sau đó khi duyệt mảng vsecond xét nếu vsecond[i] khác vsecond[i+1] thì ta cập nhật min khoảng cách (vì các chỉ số đã được sắp xếp nên khi vsecond[i]!=vsecond[i+1] thì 2 phần tử max, min liền kề nhau nên chỉ việc cập nhật min khoảng cách)
  Code C++/C++14: https://ideone.com/vad71D

  • 1 more comment