Số thân thiện

View as PDFAuthor:
Problem type
Points: 150 Time limit: 1.0s Memory limit: 162M Input: stdin Output: stdout

Một số nguyên dương n được gọi là số thân thiện nếu gcd(n,s(n))=1, trong đó s(n) là số đảo ngược của n

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số thân thiện hay không , nếu có thì in ra YES, không thì in ra NO.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa số t(t \le 1000) - Thể hiện số lượng testcase.

  • t dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số n(1\le n\le 10^{18}).

Output

  • Ứng với mỗi testcase, in ra đáp án cần tìm.

Example

Test 1

Input
3
23
45
625
Output
YES
NO
YES

Comments