Problems

Problem Problem code Category Points AC % Users
Đèn cầy candlealad Training 350 16.7% 4
Yero binary number yerobin Training 250 58.8% 4
Ngày kỷ niệm (TS10LQĐ 2018) kyniem HSG THCS 200p 27.9% 19
Số thân thiện 3 nknumfre Training 100 63.3% 24
Tổng GCD gcdsqsum Training 250 35.5% 40
Tính hàm phi Euler calphi Training 300 49.4% 38
Kẹo candydiv Free Contest 200 55.4% 34
Những chú ếch somefrog Training 350 15.2% 3
Giao đấu (OLP 2014) fighting Khác (uncategorized) 200 26.7% 17
Cấp số cộng pluseq Khác (uncategorized) 100 54.5% 50
Hoán đổi hoandoi Atcoder 600 50.0% 1
Tìm điểm nguyên bất kỳ findanypoints Cốt Phốt 420 14.3% 3
Thẻ bài cards Cốt Phốt 150 46.4% 20
Số thân thiện thanthienso Training 150 39.2% 42
Trò chơi với dãy số của Tiểu , Cường playgametandc vn.spoj 250 26.9% 15
Tiền tố và đối xứng sieudoixung Cốt Phốt 450 3.1% 1
Chuẩn hóa tên riêng nameconverting Training 110p 46.5% 32
Mảng và giá trị tuyệt đối mindistandabs Cốt Phốt 500 38.9% 4
So cây bigger Free Contest 120 46.2% 54
Sắp xếp (THTB Vòng Chung kết) d13sort HSG THCS 500p 20.8% 26
Bài tập (THT B&C Vòng Chung kết) d13tasks HSG THCS 500p 12.8% 20
Bài khó (THT B&C Vòng Chung kết) d13dtasks HSG THCS 500p 0.0% 0
Thử nghiệm Robot (THTB Vòng Chung kết) d13robotb HSG THCS 500p 20.8% 4
Bốc trứng eggpick Training 180 30.5% 24
Gõ phím keyboard Cốt Phốt 150 56.7% 52
Tổng các chữ số sumdigit Training 100 40.3% 106
Tìm k findingk Training 350 30.6% 34
Tính điểm tripless Training 120 53.6% 64
An interesting counting problem related to square product K aicprtspk AICPRTSP Series 400p 21.6% 11
An interesting counting problem related to square product 2 aicprtsp2 AICPRTSP Series 300p 34.5% 26
[Variants] An interesting counting problem related to square product task A vaicprtspa AICPRTSP Series 500p 39.5% 3
[Variants] An interesting counting problem related to square product task B vaicprtspb AICPRTSP Series 600p 15.4% 1
EASY DOMINO easydomino Training 250 23.7% 22
Tìm số anh cả soanhca Training 120 54.0% 106
Đếm chữ số 0 tận cùng countlast0 Training 250 37.1% 116
Sắp xếp xâu son003 Training 200p 18.0% 29
Luyện thi cấp tốc luyenthict Training 300 33.0% 17
Thế kỉ sang giây simconv Training 100 54.9% 167
Xin chào scrhello HSG TH (Scratch) 100p 41.5% 60
Tổng liên tiếp không quá t sumconset Cốt Phốt 350 32.6% 240
Ếch trò chuyện flogtalk Cốt Phốt 550 6.3% 1
Lâu đài tình ái lovecastle Cốt Phốt 150 26.9% 108
Vận chuyển châu báu golddi Training 300p 14.6% 11
Có giao nhau hay không ? isintersect Cốt Phốt 120 44.6% 18
Tìm |x-y| findy contest 400 18.4% 43
Bố Henry đi làm bodilam Cốt Phốt 400 18.9% 12
Xếp bì thư envchain Cốt Phốt 450 39.1% 5
Bài toán chi phí với dãy ngoặc đúng perbracket Cốt Phốt 580 37.5% 3
Xếp sách arrbook Training 220 21.3% 56
Dời xâu movestr Training 250 52.4% 74