Problem Problem code Category Points AC % Users
Số tự nhiên A, B (THTA Quảng Nam 2022) 2022qnaa2 HSG TH (Scratch) 200p 32.6% 15
Xâu ký tự (THTA Quảng Nam 2022) 2022qnaa3 HSG TH (Scratch) 200p 72.2% 13
Thập phân (THT C2 Đà Nẵng 2022) 2022thtc2b1 HSG THPT 200 24.7% 45
Robot (THT C2 Đà Nẵng 2022) 2022thtc2b2 HSG THPT 200 19.5% 8
Bộ ba số (THT C2 Đà Nẵng 2022) 2022thtc2b3 HSG THPT 200 45.5% 5
Độ vui vẻ (THT C2 Đà Nẵng 2022) 2022thtc2b4 HSG THPT 200 40.0% 4
Xâu song sinh (THT C1 Đà Nẵng 2022) 2022thtc1b1 HSG THPT 200 46.5% 39
Công trình (THT C1 Đà Nẵng 2022) 2022thtc1b2 HSG THPT 200 26.9% 14
Trò chơi chuyền kẹo (THT C1 Đà Nẵng 2022) 2022thtc1b3 HSG THPT 200 0.0% 0
Quà kỷ niệm (THT C1 Đà Nẵng 2022) 2022thtc1b4 HSG THPT 200 6.7% 1
Đếm ký tự (THTB TP. Đà Nẵng 2022) 2022tpb01 HSG THCS 300 62.6% 97
Siêu đối xứng (THTB TP. Đà Nẵng 2022) 2022tpb02 HSG THCS 300 21.7% 46
Giả thuyết Goldbach (THTB TP. Đà Nẵng 2022) 2022tpb03 HSG THCS 300 51.0% 43
Đường đi của Robot (THTB TP. Đà Nẵng 2022) 2022tpb04 HSG THCS 300 25.3% 21
Đếm chữ số m71 ABC 50 61.8% 37
Giá trị của dãy ngoặc valbrack Training 400 37.5% 2
Tam giác số đối xứng 2022hdk01 HSG TH (Scratch) 400 45.8% 22
Chú gấu Tommy và các bạn tommy004 Khác (uncategorized) 300 33.8% 9
Xóa bảng delboard Khác (uncategorized) 200 38.5% 5
Hội chợ xuân (THTA Lâm Đồng 2022) 20222ldoa1 HSG TH (Scratch) 100p 39.8% 113
Hồ cá sấu (THTA Lâm Đồng 2022) 2022ldoa2 HSG TH (Scratch) 100p 75.6% 109
Tìm số (THTA Lâm Đồng 2022) 2022ldoa3 HSG TH (Scratch) 100p 17.6% 63
Tam giác số (THTA Đồng Nai 2022) 2022dnia3 HSG TH (Scratch) 200p 29.6% 90
Phân tích thừa số factor02004 Khác (uncategorized) 300 31.7% 28
Đội trưởng captain004 Khác (uncategorized) 300 37.7% 20
ODD odd Khác (uncategorized) 400 14.5% 23
Tổng nguyên tố sumprime004 Array Practice 200 17.3% 28
Count3 m1 Array Practice 50 36.5% 18
QK may12 Array Practice 50 45.5% 14
ABCGCD may13 Array Practice 50 29.5% 12
Meeting gapgo DHBB 500p 100.0% 1
Tăng đoạn con liên tiếp (bản khó) upgpushonline Training 250 25.0% 1
Tăng đoạn con liên tiếp pushonline Training 200 40.0% 6
Mũ này hơi cao multiplepow Training 450 5.9% 1
Ba mũ chia ba fermat2 Training 200 26.3% 14
Lũy thừa nhiều lần fermat1 Training 250 16.7% 3
Nhân Chia 2 pttsnt2 Training 300 58.3% 4
Nhân Chia pttsnt1 Training 250 34.5% 7
Thi thử vòng 2 2022 - Bắp Rang defense pretst2022popcomdef GSPVHCUTE 600 3.1% 3
Thi thử vòng 2 2022 - Đoán số pretst2022guess GSPVHCUTE 600 5.9% 14
Thi thử vòng 2 2022 - Phân công việc nhà pretst2022marriage GSPVHCUTE 700 8.5% 7
Tạo nhiệm vụ cùng Imposter amongus01 contest 100p 81.0% 108
Thi thử vòng 2 2022 - Bầu cử pretst2022election GSPVHCUTE 600 28.0% 25
Thi thử vòng 2 2022 - Giun gián pretst2022worm GSPVHCUTE 600 2.6% 4
Thi thử vòng 2 2022 - Vàng Bạc pretst2022goldsilver GSPVHCUTE 700 17.7% 17
Loki và dãy đặc trưng nexus1 contest 400p 16.8% 15
Táo quân ngoại truyện(Ep.3 bản khó) tqnt3h Training 400p 66.7% 2
Táo quân ngoại truyện(Ep.2 bản khó) tqnt2h Training 350p 66.7% 2
Táo quân ngoại truyện(Ep.1 bản khó) tqnt1h Training 300p 47.6% 8
Táo quân ngoại truyện(Ep.3 bản dễ) tqnt3e Training 200p 100.0% 1