Editorial for Khoảng cách

flo

Editorial sub 2 bị sai nhưng mình lại không thể chỉnh đc nên mong các bạn thông cảm :v

...More

Chia kẹo

PY2OTranDucPhu

day
n=int(input())
print(n*(n+1)//2)

...More

Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound

dung2022

print(format( (tên biến) ,".2f")) cách lấy chữ số thập phân đây bạn !

...More

Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound

lenganquynh10T

cách lấy 2 chữ số thập phân như thế nào v ạ

...More

Cánh diều - CAMERA - Camera giao thông

xthabao1

cho ai không biết thì
ta dùng while(cin>>n) để nhập nhé

...More

Đếm Số Trong Đoạn

lequangtrung123

bài xàm, phải code tà đạo như solution thì mới ac

...More

Xin chào

penistone
Lưu ý

Tên được nhập là 1 chuỗi kí tự có thể chứa dấu cách, vì vậy nên chú ý (với C++ thì sử dụng getline() để nhập chứ ko dùng cin)

...More

Tìm mật khẩu

xthabao1

sau đây là note trong note

summary

summary

summary

summary

summary

summary

summary

summary

ok

...More

Tìm mật khẩu

xthabao1

chịu r

...More

Tìm mật khẩu

xthabao1

summary

detail h

...More

Dãy chẵn lẻ cân bằng

xthabao1

thì nó tự động bỏ phần tử cuối cùng

...More

Cánh Diều - ROBOT - Xác định toạ độ Robot

thieukhangduong

Đáp án:
a=input()
xR=0
yR=0
for x in a:
if x=='E':
xR+=1
if x=='W':
xR-=1
if x=='E':
yR+=1
if x=='E':
yR-=1
print(xR,'',yR)

...More

Dãy fibonacci

penistone

Nên nâng memory limit bài này lên 4mb, 2mb thì ko làm đc bằng C++

...More

Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021)

penistone
Hint

Ta có 1 + (1+2) + (1+2+3) + ... + (1+2+3+...+n) = (n.(n+1).(n+2))/6

...More

Bài dễ (DHBB 2021)

datdoo1309
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define endl "\n"
using namespace std;

const int N = 10000000;
bool prime[N + 1];

void sieve()
{
  memset(prime, true, sizeof(prime));
  prime[0] = prime[1] = false;

  for (int i = 2; i * i <= N; ++i)
  {
    if (prime[i])
    {
      for (int j = i * i; j <= N; j += i)
      {
        prime[j] = false;
      }
    }
  }
}

int main() 
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL); cout.tie(NULL);
  sieve();
  int n; cin >> n;

  long long a, prefix_sum = 0;
  long long min_val = LLONG_MAX, ans = LLONG_MIN;

  for (int i = 0; i < n; ++i) 
  {
    cin >> a; prefix_sum += a;
    if (prime[i + 1]) ans = max(ans, prefix_sum - min_val);
    if (prime[i + 2]) min_val = min(min_val, prefix_sum);
  }

  cout << ans << endl;

  return 0;
}

ez

...More